Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fairplaats
Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@fairplaats.nl

 

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Toepasselijkheid

Artikel 03 – Platform

Artikel 04 – Aanbiedingen website

Artikel 05 – De advertenties

Artikel 06 – De overeenkomst

Artikel 07 – Misbruik van de website

Artikel 08 – Betaling en incassokosten

Artikel 09 – Conformiteit en garantie

Artikel 10 – Klachtenregeling

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door
 2. Fairplaats: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Fairplaats, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76066037 en gevestigd te (2064 KP) Spaarndam aan de Kerkweg 1-B.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Fairplaats.
 4. Klant: degene die een samenwerking aangaat met Fairplaats of degene die een dienst afneemt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Fairplaats georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Fairplaats gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Abonnement: Diensten die Fairplaats aanbiedt die een langere looptijd hebben en waarvoor de klant een maandelijkse of jaarlijkse factuur ontvangt.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst -op afstand- van Fairplaats en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Fairplaats zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Fairplaats.

 

Artikel 3. Platform

 1. Fairplaats zal ervoor zorgen dat het platform 24/7 toegankelijk is en gebruikt kan worden door klanten en bezoekers van Fairplaats.
 2. Fairplaats kan het platform (gedeeltelijk) buiten werking stellen wegens onderhoud, hierbij probeert Fairplaats te allen tijde het onderhoud in te plannen op momenten dat het platform het minst gebruikt wordt.
 3. Fairplaats houdt het recht voor om het platform en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het platform te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Fairplaats kan geen garantie bieden in verband met foutloze software, wel heeft Fairplaats een inspanningsverplichting om het platform zo goed als foutloos aan te leveren en toegankelijk te houden. Mocht er toch een fout of een storing in het platform zitten dan verzoeken wij u om ons hiervan gelijk op de hoogte te stellen. Fairplaats zal vervolgens haar best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 5. Fairplaats is gerechtigd om de werkzaamheden (deels) te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Aanbiedingen website

 1. Alle op de website van Fairplaats gemaakte aanbiedingen en advertenties zijn vrijblijvend. De klant kiest er zelf voor om een product of dienst van de aanbieder af te nemen.
 2. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de verzending van de producten. Fairplaats en de aanbieder mogen ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 3. De aanbiedingen op de website bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Alle afbeeldingen die getoond worden op de website van Fairplaats zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fairplaats en/of de klant niet.

 

Artikel 5. De advertenties

 1. Advertenties die op Fairplaats geplaatst worden dienen een volledige en nauwkeurige omschrijven te geven van de aangeboden producten en/of diensten en de bijbehorende prijs.
 2. Er kan alleen een advertentie aangemaakt worden op het moment dat de klant een profiel aanmaakt.
 3. Het is niet toegestaan om de inloggevens aan derden te verstekken of om de inloggegevens van derden te gebruiken voor het maken van een advertentie.
 4. Nadat een gebruiker een advertentie heeft aangemaakt dient hij deze middels de knop “plaats advertentie” nog te plaatsen op de website. Na deze klik ontstaat er een overeenkomst tussen de gebruiker en Fairplaats. Voor bepaalde advertenties ontstaat deze overeenkomst pas op het moment dat de betaalprocedure is afgerond.
 5. Advertenties blijven een redelijk termijn op Fairplaats staan. De gebruiker kan ervoor kiezen om de advertentie eerder te verwijderen of om de advertentie langer online te laten staan.

 

Artikel 6. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de advertentie, betaling van het bedrag of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fairplaats passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving.
 3. Fairplaats kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fairplaats op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Indien Fairplaats zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 7. Misbruik van de website

 1. Voor een ieder zijn veiligheid worden bepaalde persoonsgegevens op de website afgeschermd.
 2. Indien sprake is van illegale- of indrukmakende advertenties of beledigingen dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij Fairplaats te melden. Hierdoor kan Fairplaats ervoor zorgen dat een ieder respectvol wordt behandeld.
 3. Indien Fairplaats klachten en/of aanwijzingen krijgt of zelf vermoedens heeft dat een bepaalde gebruiker niet in overeenstemming met de wet of met deze algemene voorwaarden handelt dan is Fairplaats gerechtigd om:
 4. Het gebruik van Fairplaats te beperken;
 5. De gebruiker tijdelijk te blokkeren;
 6. (alle) advertenties van de gebruiker al dan niet tijdelijk te verwijderen;
 7. De desbetreffende gebruiker te verwijderen.
 8. Indien een gebruiker dusdanig de wet overtreedt of wanneer sprake is van oplichting dan kan Fairplaats overgaan tot aangifte bij de desbetreffende instanties.

 

Artikel 8. Betaling en incassokosten.

 1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fairplaats te melden.
 3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is Fairplaats gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Fairplaats. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 5. 15% over de eerste € 2.500;
 6. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 7. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 8. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 9. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 10. De volledige vordering van Fairplaats op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 11. Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 12. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 13. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 1. Fairplaats kan niet garanderen dat alle diensten en producten voldoen aan uw verwachtingen. Mede doordat er tevens tweedehands producten worden aangeboden.
 2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien de klant na het onderzoek niet tevreden is met het geleverde, dan dient de klant zich te wenden tot diegene met wie de klant een overeenkomst is aangegaan.

 

 

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Fairplaats beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fairplaats en/of de aanbieder.
 3. De klant is zich bewust van het feit dat Fairplaats enkel een platform is waar derden aanbiedingen en advertenties kunnen maken en deze kunnen aanbieden aan de bezoekers van de website. Een klacht zal hierdoor nimmer beoordeelt en behandeld worden door Fairplaats.
 4. Fairplaats kan desgewenst wel optreden als bemiddelaar tussen partijen die een geschil hebben.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. Fairplaats behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fairplaats.
 3. Alles dat Fairplaats levert, blijft eigendom van Fairplaats totdat klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 4. Als Fairplaats zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Fairplaats om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Fairplaats deze terug kan nemen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Fairplaats sluit -voor zover wettelijk is toegestaan- alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die de klant lijdt door gebruik te maken van het platform, onjuiste informatie op Fairplaats, wijzigingen op Fairplaats en/of voor de afname van diensten of producten via
 2. Indien Fairplaats toch aansprakelijk is gesteld en zij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
 3. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Fairplaats minus de eigen risico.
 4. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot het bedrag wat de klant betaald heeft aan Fairplaats gedurende zes maanden;
 5. Indien de klant niets betaald heeft aan Fairplaats verder beperkt tot het bedrag wat de klant aan de aanbieder heeft betaald;
 6. Indien lid c niet van toepassing is verder beperkt tot een maximaal bedrag van € 200, – (zegge tweehonderdeuro).

 

Artikel 13. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.